OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1. 2017 do vydání nových a vztahují se na uzavírání kupních smluv mezi dodavatelem (prodávajícím) a spotřebitelem (kupujícím) prostřednictvím internetového obchodu Mileas.cz. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

1. Kontaktní údaje prodávajícícho

Název: Jakub Laštůvka
Sídlo: Taussigova 1183, 539 01 Hlinsko
IČ:06041574
Zapsaná: Městský úřad Hlinsko
Telefon: 774 807 054
Email: info@mileas.cz
Provozní doba: Pondělí až pátek 8.00 - 18.00. Elektronická komunikace nonstop.
Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.

2. Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny v bodě 7. Doručování zboží.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Internetová aplikace na stránkách Mileas.cz pro vytváření a změnu potisků na předměty umožňuje výběr produktů, přidávání motivů, fotografií, textu. Finální rozložení objektů na produktu je orientační a není možné garantovat přesné rozměry grafiky.

Fotografie uvedené na stránkách obchodu jsou pouze ilustrativní.

3. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy podle občanského zákoníku, pokud jsou smluvními stranami na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel/kupující – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel - je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

4. Objednání zboží

Objednávka zboží uzavřená v internetovém obchodě je závazná a zboží bude dodáno za cenu uvedenou v daném okamžiku na webových stránkách. Zákazník je při objednávání seznámem s orientačním termínem doručení. V případě, že se neúměrně prodlouží termín dodání ze strany dodavatele, je možné od objednávky odstoupit bez zaplacení storno poplatku. V tomto případě je zákazník povinen informovat naše obchodní oddělení emailem nebo telefonicky. 

V případě objednání nestandardního množství zboží může být prodloužena doba dodání. Kupující bude vždy o této situaci informovám a má nárok na odstoupení od smlouvy. 

Prodávající si vyhrazuje právo požadovat zálohu na zboží. Na tuto zálohu bude vždy vystaven příslušný doklad a následně bude záloha odečtena z konečné ceny dodaného zboží. Záloha za zboží je v maximální výši 50% z celkové hodnoty objednávky.

5. Zrušení objednávky

Kupující může objednávku zrušit bez uvedení důvodu pouze před doručením emailu o zahájení výroby. Zrušení lze provést buď pomocí kontaktního formuláře na stránkách www.mileas.cz, telefonicky na čísle +420 774 807 654 nebo e-mailem na adrese info@mileas.cz.

Pokud bude objednávka zrušena ze strany Prodávajícího, bude Kupující na tuto skutečnost upozorněn e-mailovou zprávou, na adresu, kterou uvedl při své registraci. V tomto případě bude následovat domluva mezi smluvními stranami ohledně dalšího postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení celé objednávky apod.).

Pokud si kupující neodebere objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky je povinen uhradit vzniklé náklady s výrobou a doručením tohoto zboží (především náklady na materiál, výrobní náklady, dopravné, skladné apod.). V případě nepřevzetí zboží zhotoveného na zakázku, tedy upraveného dle přání kupujícího, činí poplatek za uskladnění 20,- Kč za každý započatý den. Bližší informace viz. bod 7. Doručování zboží. Tím není dotčeno právo spotřebitele zboží nepřevzít z důvodu rozporu s kupní smlouvou.

6. Vlastnictví výrobku a autorská práva

Kupující prohlašuje, že vlastní veškerá práva k používání, předávání a zveřejňování přenášených dat, zejména pokud jde o textový a obrazový materiál.

Kupující odpovídá sám za to, že neporuší žádná práva třetích osob, a že obsah určený k potisku není v rozporu s platnými právními předpisy České republiky.

Zhotovitel neodpovídá za obsah zhotovený na zboží určeném kupujícímu. Odpovědnost za případné porušení práv třetích osob, zejména nároky vyplývající z autorských práv, nese výhradně kupující.

Digitální data a jiné předměty upotřebitelné k opětovnému použití jakož i polotovary a hotové výrobky nebudou u dodavatele po termínu dodávky uschovávány ani nebudou kupujícímu zasílány.

7. Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 10 pracovních dnů od potvrzení započetí výroby, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání nebo se nejedná o nestandardní množství. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem a to elektronickou formou na email zadaný při registraci.

Platbu za objednané zboží lze provést následujícími způsoby: 

  • platba na dobírku
  • převodem z účtu na účet

Vzhledem k těmto způsobům platby není prodávající povinen evidovat tržby dle zákona Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb.

Transakce bude považována za zaplacenou ve chvíli připsání celé kupní ceny za samostatnou část na běžný účet provozovatele nebo zaplacením dobírky při převzetí zboží

Cena dopravy u aktuálně nabízených dopravců je následující: 

  • Česká pošta - platba na dobírku  129,- Kč
  • Česká pošta - platba předem 99,- Kč
  • Doprava po Hradci Králové slevová akce - zdarma (tento způsob dopravy je platný pouze po zadání příslušného slevového kódu při objednávání výrobků)

Nedodrží-li prodávající lhůtu pro dodání nebo odeslání zboží, poskytne kupujícímu slevu ve výši 10% z ceny příštího nákupu. Ostatní nároky kupujícího tím nejsou dotčeny.

Kupující je povinen si zboží při převzetí prohlédnout. Pokud zjistí mechanické poškození obalu zboží, je kupující povinen stav zboží zkontrolovat a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození, který podepíše společně se zástupcem dopravce. Odpovědnost za poškození během dopravy zboží kupujícímu nese dopravce. Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu po uzavření škodné události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 20,- Kč, maximálně však 300,- Kč, Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

8. Odstoupení kupujícího od smlouvy

Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má Kupující právo dle ustanovení §1829 Nového občanského zákoníku (platný od 1.1.2014) od takto uzavřené kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění, které objednal. Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s §1820 Nového občanského zákoníku (platný od 1.1.2014) odst. 1 písm. f), může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení podle odstavce 1. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k zastavení lhůty jednoho roku a čtrnácti dnů a počíná od tohoto okamžiku běžet lhůta čtrnáctidenní. Tato lhůta je určena k tomu, aby se Spotřebitel mohl dostatečně seznámit s vlastnostmi zakoupeného zboží a nelze ji chápat jako právo na výpůjčku zboží. Toto právo také neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží. Při splnění uvedených podmínek se Prodávající zavazuje zboží převzít zpět a vystavit dobropis. Po obdržení vráceného zboží Prodávající obratem, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení, Zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku převodem na účet.
Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže Spotřebitel na základě ustanovení §1837 Nového občanské zákoníku (platný od 1.1.2014) odstoupit od smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží.

9. Reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

10. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělní, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

11. Závěrečná ustanovení

Potvrzením objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi bez výhrad souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat, případně upravit.